Ομάδες

Βρέθηκαν 18 ομάδες

 • b1okoouos

  Βιόκοσμος

  Χλωρίδα ή/και πανίδα σε φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Βιόκοσμος
 • eowtep1ka-udata

  Εσωτερικά ύδατα

  Χαρακτηριστικά εσωτερικών υδάτων, συστήματα απορροής και ιδιότητές τους. Σε...

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Εσωτερικά ύδατα
 • ett1xe1pnoe1s-ko1vns-wqejeias-ett1ko1vwvia

  Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας / Επικοινωνία

  Συστήματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας / Επικοινωνία
 • kataokeues

  Κατασκευές

  Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Κατασκευές
 • kj1uatojoyia-metewpojoyia-atuooqa1pa

  Κλιματολογία / Μετεωρολογία / Ατμόσφαιρα

  Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Κλιματολογία / Μετεωρολογία / Ατμόσφαιρα
 • ko1vwvia

  Κοινωνία

  Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται το...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Κοινωνία
 • metaqopes

  Μεταφορές

  Μέσα και τρόποι μεταφοράς προσώπων ή/και αγαθών. Σε αυτή την κατηγορία...

  12 σύνολα δεδομένων Προβολή Μεταφορές
 • o1kovouia

  Οικονομία

  Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Οικονομία
 • oajaooes

  Θάλασσες

  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες θαλάσσιων υδάτων (πλην των εσωτερικών υδάτων)....

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Θάλασσες
 • op0oe1koves-bao1koi-xaptes-kajuyn-yns

  Ορθοεικόνες / Βασικοί χάρτες / Κάλυψη γης

  Βασικοί χάρτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Ορθοεικόνες / Βασικοί χάρτες / Κάλυψη γης
 • op1a

  Όρια

  Νομικώς κατοχυρωμένα γεωγραφικά όρια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Όρια
 • rewett1otnuov1kes-ttjnpoqopies

  Γεωεπιστημονικές πληροφορίες

  Πληροφορίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωεπιστημονικές πληροφορίες
 • rewpyia

  Γεωργία

  Εκτροφή ζώων ή/και καλλιέργεια φυτών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωργία
 • rewypaq1kn-0eon

  Γεωγραφική θέση

  Πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν εντοπισμό γεωγραφικής θέσης. Σε αυτή...

  9 σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωγραφική θέση
 • ttep1bajjov

  Περιβάλλον

  Περιβαλλοντικοί πόροι, προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Σε αυτή την...

  10 σύνολα δεδομένων Προβολή Περιβάλλον
 • xwpotacia-ktnuatojoy1o

  Χωροταξία / κτηματολόγιο

  Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Χωροταξία / κτηματολόγιο
 • yyeia

  Υγεία

  Υγεία, υγειονομικές υπηρεσίες, ανθρωποοικολογία και ανθρώπινη ασφάλεια. Σε...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Υγεία
 • yyouetpia

  Υψομετρία

  Ύψος πάνω ή βάθος κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Σε αυτή την κατηγορία...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Υψομετρία